1. <b id="ev6pb"><form id="ev6pb"></form></b>

  <rp id="ev6pb"></rp>
  <tt id="ev6pb"><noscript id="ev6pb"></noscript></tt>
  <rp id="ev6pb"></rp>

  <cite id="ev6pb"></cite>

   <b id="ev6pb"><form id="ev6pb"></form></b>

   1. ZáSADY OCHRANY OSOBNíCH úDAJ? SPOLE?NOSTI NVIDIA

    ú?inné od: 25. května 2018

    Zavazujeme se chránit Va?e soukromí a osobní údaje.  Va?e osobní údaje nikdy neprodáváme.  Va?e osobní údaje shroma??ujeme a pou?íváme pouze v p?ípadě, ?e jste nám k tomu udělili souhlas.

    亚洲 欧美 国产 综合
    Máte tato práva:
    • Právo p?ístupu k údaj?m. Kdykoli m??ete nahlédnout do údaj?, které jsme o Vás shromá?dili.
    • Právo vzít si své údaje. Tyto údaje jsou Va?e. M??ete je zkopírovat nebo p?esunout, kam budete chtít.
    • Právo na vymaz. Kdykoli o to po?ádáte, Va?e osobní údaje vyma?eme. A i kdy? nás o vymaz nepo?ádáte, budeme Va?e údaje uchovávat pouze po dobu, kdy jsou pro nás u?ite?né.
    • Právo omezit pou?ívání. Pokud chcete, abychom V?e osobní údaje p?estali pou?ívat, uděláme to.
    • Právo podat stí?nost. Va?e osobní údaje budeme chránit a Va?imi rozhodnutími se budeme ?ídit. Pokud v?ak máte pocit, ?e jsme tak v jakémkoli směru neu?inili, máte právo podat stí?nost k orgánu ochrany osobních údaj? p?íslu?nému pro místo svého bydli?tě. Podrobnosti o tom, jak p?íslu?ny orgán ochrany osobních údaj? kontaktovat, najdete na adrese http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

    Typy údaj?, které m??eme pot?ebovat

    Budeme od Vás po?adovat pouze takové údaje, které na?im vyrobk?m pomohou dělat Vám radost.  Budeme po?adovat pouze nutné minimum údaj? v závislosti na vyrobcích a slu?bách, kterych vyu?íváte.  Pokud své údaje nechcete sdělit, některé na?e vyrobky mo?ná nebudou fungovat nebo nebudou fungovat stejně dob?e. Některé údaje, které od Vás m??eme po?adovat:

    • Va?e kontaktní údaje – jméno, e-mailová adresa, telefon a dodací adresa, abychom Vás mohli kontaktovat a dodat Vám objednané vyrobky;
    • Va?e datum narození k ově?ení věku;
    • Oblast, kde ?ijete, v?etně města a státu/provincie Va?eho bydli?tě, abychom mohli dodr?et místní p?edpisy;
    • Konfigurace koncového za?ízení a sítě, herní a provozní software a vykonnost systému, abychom Vá? herní hardware a software mohli optimalizovat.

    Shroma??ování dal?ích údaj? nám m??e pomoci vylep?it vyrobky pro milovníky her po celém světě. K zaji?tění maximálního zá?itku pro Vás i dal?í hrá?e po celém světě bychom rádi získali některé dal?í informace o Va?em herním systému a jeho parametrech.  ?ádné údaje v?ak nebudeme shroma??ovat, pokud nám k tomu nedáte souhlas. Jde o tyto dal?í údaje:

    • Technické údaje o Va?em za?ízení ?i síti, abychom zjistili p?ípadné problémy u ur?itych za?ízení ?i konfigurací;
    • Va?e data o chybách, abychom se o chybách dozvěděli a mohli je odstranit;
    • Va?e data o pádech systému, abychom mohli najít a odstranit chyby v kódu.

    Shromá?děné údaje m??eme analyzovat za ú?elem zpracování obchodních vyhled? a vyvoje novych vyrobk?. Pokud k tomu udělíte souhlas, m??eme těchto údaj? vyu?ít k ur?ení ur?itych okruh? zákazník?, v?etně Vás, kterym budeme zasílat hry, aplikace, odměny ?i cílenou reklamu.

    Vyrobky a slu?by spole?nosti NVIDIA

    Chcete-li vědět, jaké údaje konkrétní vyrobky a slu?by spole?nosti NVIDIA shroma??ují, nav?tivte stránku privacy.nvidia.com.

    Na?e stránky NVIDIA

    Pokud nav?tívíte některé internetové stránky pod zna?kou NVIDIA, m??eme my nebo na?i externí partne?i shroma??ovat data pomocí soubor? cookies, webovych signál? nebo dat z logu. Podrobněj?í informace naleznete v na?ich Pravidlech pro soubory cookie. Některé údaje, které m??eme shroma??ovat:

    • Typ prohlí?e?e, typ koncového za?ízení, URL adresy, IP adresy ?i typ opera?ního systému za ú?elem vylep?ení na?ich stránek, prevence nezákonné ?innosti, zji?tění, jak náv?těvníci na?e stránky pou?ívají, a poskytnutí obsahu p?izp?sobeného zájm?m ka?dého náv?těvníka;
    • Geolokaliza?ní data ke zji?tění, kde náv?těvníci stránek bydlí, a poskytnutí obsahu ur?eného pro dané místo;
    • data soubor? cookie k p?izp?sobení obsahu stránek ?i zobrazení cílené reklamy.

    Vztahy s firmami

    Pokud jste na?ím obchodním partnerem nebo se p?ihlásíte k odběru na?í obchodní literatury, newsletteru, k ú?asti na konferencích ?i webiná?ích, m??eme Va?e údaje získat nebo doplnit o informace získané od jinych osob, nap?. název Va?í firmy nebo Va?e pracovní za?azení. Tyto informace m??eme pou?ít k p?izp?sobení obsahu stránek, ktery se Vám bude zobrazovat. Va?e kontaktní údaje m??eme také p?edat zástupci nebo obchodnímu partneru spole?nosti NVIDIA, aby s Vámi mohli komunikovat o vyrobcích a slu?bách pod zna?kou NVIDIA.

    Jak data uchováváme a p?ená?íme

    Va?e údaje p?eneseme a budeme je uchovávat na zabezpe?enych serverech v USA, kde na?e spole?nost sídlí.  Jsme správcem údaj? a budeme dodr?ovat právní úpravu Privacy Shield ("?tít soukromí") platnou v EU, USA a ve ?vycarsku, její? dodr?ování zaji??uje americká Federal Trade Commission. Znamená to, ?e jsme certifikovali dodr?ování zásad oznamovací povinnosti, svobodné volby a odpovědnosti za dal?í p?edávání, bezpe?nosti, integrity údaj? a ú?elového omezení, práva na p?ístup, odvolání, prosazování a odpovědnosti. Za ur?itych podmínek se p?i ?e?ení stí?ností m??ete domáhat závazného rozhod?ího ?ízení. Podléháme právnímu ?ádu USA a někdy máme povinnost p?edávat data americkym orgán?m ?innym v trestním ?ízení. Pro podrobněj?í informace o "?títu soukromí" nav?tivte stránky "Privacy Shield" amerického ministerstva obchodu: https://www.privacyshield.gov/list. Podrobněj?í informace o certifikaci Privacy Shield viz: https://www.privacyshield.gov/list.

    Pravidla ochrany osobních údaj? nezletilych

    Zvlá?tní pozornost věnujeme ochraně osobních údaj? dětí, které vyu?ívají na?ich vyrobk? a slu?eb. Podrobněj?í údaje naleznete v Pravidlech ochrany osobních údaj? nezletilych spole?nosti NVIDIA.

    Kontakt

    V p?ípadě dotaz? na pravidla ochrany osobních údaj? (obecná nebo tykající se nezletilych) spole?nosti NVIDIA, za?lete e-mail na?emu referentovi pro ochranu osobních údaj?: privacy@nvidia.com.

    Rovně? nám m??ete zaslat dopis na adresu:

    ATTN: Data Privacy Officer
    NVIDIA Corporation
    2788 San Tomas Expressway
    Santa Clara, CA 95051
    USA

    Aktualizace těchto pravidel budou zve?ejňovány na adrese privacy@nvidia.com